RSI (Relative Strange Index)

RSI (Relative Strange Index) หมายถึง ค่าโมเมนตัมของ oscillator ที่ใช้วัดความเร็วและปริมาณของการเคลื่อนไหวของราคา โดยอินดิเคเตอร์นี้สามารถบอกให้เห็นจุดที่ ราคาของสินทรัพย์นั้นมีการเข้าซื้อมากเกินไป (Overbought) หรือราคาสินทรัพย์นั้นเข้าสู่ภาวะขายมากเกินไป (Oversold) ซึ่งอาจทำให้เกิดแนวโน้มของการกลับตัวของราคาสินทรัพย์นั้น