Tag Archives: GDP

ปฏิทินเศรษฐกิจประจำวันที่ 11 มกราคม 2018

ปฏิทินเศรษฐกิจของตลาด Forex ในวันนี้เกี่ยวเนื่องกับสภาพ…

อ่านต่อ →

ปฏิทินเศรษฐกิจประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2017

ในวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการซื้อขายในตลาด Forex ประ…

อ่านต่อ →

ปฏิทินเศรษฐกิจประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2017

ปฏิทินเศรษฐกิจสำหรับวันนี้ที่เกี่ยวข้องในตลาด Forex มีเ…

อ่านต่อ →

ปฏิทินเศรษฐกิจประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2017

ในวันนี้มีเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่เป็นข้อมูลพื้น…

อ่านต่อ →

รายงาน GDP ประเทศออสเตรเลีย ต่ำกว่าความคาดหวัง!!

รายงานผลอัตราการเติบโต GDP ของประเทศออสเตรเลียต่ำกว่าคา…

อ่านต่อ →

ปฏิทินเศรษฐกิจประจำวันที่ 7 ธันวาคม 2017

ในวันนี้มีเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่มีนัยสำคัญเกี่ยวข้องกั…

อ่านต่อ →